Rhizobium galegae
Rhizobium galegae
K-092
(species unknown)
Rhizobium galegae
strain K-092
(species unknown)