Streptomyces limosus
Streptomyces limosus
Bo.Br.136
T
(species unknown)
Streptomyces limosus
(species unknown)
Streptomyces limosus
ETH 23898
T
(species unknown)
ETH 24317
T
(species unknown)
ICSSB 1009
T
(species unknown)
Streptomyces limosus
ISP 5131
T
(species unknown)
Streptomyces limosus
Streptomyces limosus
KCC S-0393
T
(species unknown)
KCCS-0393
T
(species unknown)
Streptomyces limosus
Streptomyces limosus
Streptomyces limosus
Streptomyces limosus
Streptomyces limosus
NRRL-ISP 5131
T
(species unknown)
RIA 1058
T
(species unknown)
UNIQEM 165
T
(species unknown)
Streptomyces limosus