Schizosaccharomyces pombe
Schizosaccharomyces pombe var. pombe
(species unknown)
Schizosaccharomyces pombe
Schizosaccharomyces pombe
DBVPG 6277
T
(species unknown)
(species unknown)
IP 1402.82
T
(species unknown)
Schizosaccharomyces pombe
Schizosaccharomyces pombe
MCYC 3143
T
(species unknown)
Schizosaccharomyces pombe var. pombe
Schizosaccharomyces pombe var. pombe
Schizosaccharomyces pombe
Schizosaccharomyces pombe
Schizosaccharomyces pombe
Schizosaccharomyces pombe
NRRLY-12796
T
(species unknown)
Schizosaccharomyces pombe