Erwinia amylovora
Erwinia sp.
ICPB EA127
(species unknown)
Erwinia amylovora
Erwinia amylovora
PDDCC 6429
(species unknown)