17886
(species unknown)
Pleurotus smithii
Pleurotus smithii
(species unknown)