Bacteroides thetaiotaomicron
Bacteroides thetaiotaomicron
Bacteroides thetaiotaomicron
(species unknown)
Bacteroides thetaiotaomicron
Bacteroides thetaiotaomicron
Bacteroides thetaiotaomicron
Bacteroides thetaiotaomicron
Bacteroides thetaiotaomicron
Bacteroides thetaiotaomicron
Bacteroides thetaiotaomicron
NTC 10582
(species unknown)
Sutter K3
(species unknown)
T.D. Wilkins WAL 2926
(species unknown)
Bacteroides thetaiotaomicron
WAL 2926
(species unknown)
Wilkins WAL2926
(species unknown)
Wilkins, WAL 2926
(species unknown)