Pseudomonas syringae pv. papulans
Dhavantari P34A
(species unknown)
Dye MJ2
(species unknown)
Pseudomonas syringae pv. papulans
Pseudomonas syringae pv. papulans
Jones Mutsu3a
(species unknown)
Pseudomonas syringae pv. papulans
Pseudomonas syringae pv. papulans
PDDCC 4040
(species unknown)
PDDCC 5045
(species unknown)