Pseudomonas syringae pv. papulans
Dhavantari P35B
(species unknown)
Pseudomonas syringae pv. papulans
Jones Mutsu4b
(species unknown)
Pseudomonas syringae pv. papulans
PDDCC 4043
(species unknown)