Xanthomonas axonopodis pv. axonopodis 9.3
Dowson 266
(species unknown)
Xanthomonas campestris
ICPB XA115
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. axonopodis
Xanthomonas axonopodis pv. axonopodis
Starr XA115
(species unknown)
VdM 271
(species unknown)
W.J. Dowson 266
(species unknown)