CCT 5622
Xanthomonas axonopodis
Dye VK1
(species unknown)
Xanthomonas campestris pv. passiflorae
Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae
Xanthomonas campestris pv. passiflorae
NZRCC 10428
(species unknown)
PDDCC 3151
(species unknown)
Pereira SBF-813
(species unknown)
VdM 96
(species unknown)