Kishun 82-1
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria