Bacillus smithii
Bacillus smithii
E28-66
(species unknown)
Hollaus E28-66
(species unknown)
Bacillus smithii
Bacillus smithii
(species unknown)