Xanthomonas campestris
Xanthomonas arboricola pv. celebensis
Dye ZZ28
(species unknown)
Dye ZZ5
(species unknown)
Xanthomonas sp.
ICPB XC145
(species unknown)
Xanthomonas arboricola pv. celebensis
Xanthomonas arboricola pv. celebensis
NZRCC 10371
(species unknown)
PDDCC 1488
(species unknown)
Starr XC145
(species unknown)
VdM 34
(species unknown)
XC 145
(species unknown)
Z228
(species unknown)