Kontaminant (stafylokok) bizzozeronii
Kontaminant (stafylokok) bizzozeronii
(species unknown)
Kontaminant (stafylokok) bizzozeronii
Helicobacter bizzozeronii
Hänninen 1
(species unknown)
R-1051
Kontaminant (stafylokok) bizzozeronii
storkis
(species unknown)