Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Bronsdon T81213-NTB
T
(species unknown)
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
Helicobacter pylori
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
(species unknown)
Helicobacter pylori
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
R-3553
T
Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
T81213-NTB
T
(species unknown)