Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
R-4795
Kontaminant (stafylokok) sp.