Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
R-4796
Kontaminant (stafylokok) sp.