Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
R-4797
Kontaminant (stafylokok) sp.