Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
R-4798
Kontaminant (stafylokok) sp.