Kontaminant (stafylokok) nemestrinae
R-4799
Kontaminant (stafylokok) sp.