Xanthomonas arboricola pv. fragariae
Xanthomonas arboricola pv. fragariae
PD 3164
(species unknown)
R-5215
X. fragariae
Swings R-5215
(species unknown)