Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
R-14513
Leuconostoc mesenteroides
strain M7-1
(species unknown)