Streptomyces sp.
Mucor saturninus
Streptomyces sp.
Mucor saturninus
(species unknown)
Streptomyces sp.
ETH 28419
(species unknown)
ETH 31567
(species unknown)
ETH 9871
(species unknown)
Streptomyces sp.
Streptomyces sp.
(species unknown)
Streptomyces sp.
KCC S-0079
(species unknown)
Streptomyces sp.
Mucor saturninus
(species unknown)
Streptomyces ruber