Xanthomonas axonopodis
white strain
(species unknown)