Xanthomonas campestris
Xanthomonas hortorum pv. carotae
Xanthomonas campestris pv. carotae
XC 11
(species unknown)