Streptomyces polychromogenes
Streptomyces polychromogenes
Streptomyces polychromogenes
Streptomyces polychromogenes
(species unknown)
(species unknown)
CMI T-4473
T
(species unknown)
Streptomyces polychromogenes
ETH 23877
T
(species unknown)
ETH 31545
T
(species unknown)
Hagemann T-4473
T
(species unknown)
Streptomyces polychromogenes
ISP 5316
T
(species unknown)
Streptomyces polychromogenes
Streptomyces polychromogenes
KCC S-0236
T
(species unknown)
KCC S-0505
T
(species unknown)
KCC S-O236
T
(species unknown)
KCCM 12369
T
(species unknown)
KCCS-0236
T
(species unknown)
KCCS-0505
T
(species unknown)
Streptomyces polychromogenes
Streptomyces polychromogenes
(species unknown)
Streptomyces polychromogenes
NIHJ 414
T
(species unknown)
Streptomyces polychromogenes
Streptomyces polychromogenes
Streptomyces polychromogenes
Streptomyces polychromogenes
NRRL-ISP 5316
T
(species unknown)
RIA 1264
T
(species unknown)
RIA 362
T
(species unknown)
T4473
T
(species unknown)
UCLAF T-4473
T
(species unknown)
UCLAFT4473
T
(species unknown)
Streptomyces polychromogenes