ICPB EA126
(species unknown)
Erwinia amylovora
Erwinia amylovora