Streptomyces olivochromogenus
Streptomyces olivochromogenes
Streptomyces olivochromogenes
MA-320
(species unknown)
Streptomyces olivochromogenes
Schering 327
(species unknown)