Erwinia amylovora
Erwinia amylovora
Merckaert P66
(species unknown)