Erwinia amylovora
Erwinia amylovora
Merckaert P70
(species unknown)