Azotobacter vinelandii
AV-3 (x-ray mutant of strain O)
(species unknown)