Azotobacter vinelandii
AV-5 (x-ray mutant of strain O)
(species unknown)