Streptomyces sp.
Streptomyces akiyoshiensis
(species unknown)
Streptomyces sp.
H8998
(species unknown)
Higashide H-8998
(species unknown)
Streptomyces akiyoshiensis
(species unknown)
Streptomyces akiyoshiensis
Streptomyces sp.
Streptomyces akiyoshiensis
(species unknown)
Streptomyces akiyoshiensis
(species unknown)
(species unknown)