Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
(species unknown)
Langston T-19-5
(species unknown)
Leuconostoc mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
T-19-5
(species unknown)