Enterococcus faecalis
Pichia angusta
Enterococcus faecalis
Pichia angusta
(species unknown)
(species unknown)
FDA strain PCI 1326
(species unknown)
(species unknown)
Enterococcus faecalis
p-5
(species unknown)
PCI 1326
(species unknown)