Streptomyces viridochromogenes
Streptomyces viridochromogenes
Streptomyces viridochromogenes
Streptomyces viridochromogenes
(species unknown)
Streptomyces viridochromogenes
CGMCC 4.0640
T
Streptomyces viridochromogenes
CGMCC 4.1081
T
Streptomyces viridochromogenes
CGMCC 4.1751
T
Streptomyces viridochromogenes
Streptomyces viridochromogenes
DSMZ 40110
T
(species unknown)
ETH 9523
T
(species unknown)
Streptomyces viridochromogenes
(species unknown)
(species unknown)
Streptomyces viridochromogenes
Streptomyces viridochromogenes
ISP 5110
T
(species unknown)
Streptomyces viridochromogenes
Streptomyces viridochromogenes
KCC S-0265
T
(species unknown)
KCC S-0856
T
(species unknown)
KCCS-0265
T
(species unknown)
KCCS-0856
T
(species unknown)
Streptomyces viridochromogenes
(species unknown)
Streptomyces viridochromogenes
(species unknown)
(species unknown)
Streptomyces viridochromogenes
Streptomyces viridochromogenes
NRRL-ISP 5110
T
(species unknown)
PSA 79
T
(species unknown)
RIA 1308
T
(species unknown)
SC 3324
T
(species unknown)
SquibbSC3324
T
(species unknown)
Trejo SC 3324
T
(species unknown)
Streptomyces viridochromogenes