Streptomyces globosus
CGMCC 4.1969
T
Streptomyces globosus
DI-15
T
(species unknown)
Streptomyces globosus
Streptomyces globosus
IMRU 3736
T
(species unknown)
IMRU 3763
T
(species unknown)
Streptomyces globosus
(species unknown)
Streptomyces globosus
Streptomyces globosus
WC 3763
T
(species unknown)