Thermoactinopolyspora coremialis
(species unknown)
Lepetit Labs TA/596
(species unknown)
(species unknown)
Thermoactinopolyspora coremialis
Thermoactinopolyspora coremialis
TA/596
(species unknown)