Streptomyces nobilis
Streptomyces sp.
IPV 725
(species unknown)
Streptomyces nobilis